Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Honda HR-V

Data points4
Average distance 20.25 miles
Max distance35 miles
Min distance10 miles
St. Dev.10.73
Histogram for Honda HR-V