Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Kia Rondo

Data points8
Average distance 31.00 miles
Max distance55 miles
Min distance7 miles
St. Dev.15.45
Histogram for Kia Rondo