Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Kia Rondo

Data points7
Average distance 27.57 miles
Max distance48 miles
Min distance7 miles
St. Dev.13.37
Histogram for Kia Rondo