Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Kia Sportage

Data points25
Average distance 40.88 miles
Max distance99 miles
Min distance7 miles
St. Dev.16.49
Histogram for Kia Sportage