Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Subaru Impreza

Data points65
Average distance 44.31 miles
Max distance99 miles
Min distance5 miles
St. Dev.21.89
Histogram for Subaru Impreza

Stories About the Subaru Impreza

  1. Wrx Highway Cruise
  2. 07 Impreza Limps Through Tunnel, Down Hill To Gas.
  3. 2002 Wrx
  4. Subaru Impreza Hx20S 1996
  5. 400.5 Miles On A Tank