Tank on EmptyTank on Empty
 

Stats for the Volvo V90 XC70

Data points15
Average distance 27.87 miles
Max distance40 miles
Min distance5 miles
St. Dev.9.55
Histogram for Volvo V90 XC70